Közmeghallgatás 2016

 

 

Tisztelt olvasók!

A mai bejegyzésemben a tegnapi december 15-én megtartott közmegahallgásról szeretném megosztani az ott elhangzott beszámolómat. Rögtön hozzá kell tennem, hogy a közel 2000 fős lakossághoz képest idén nagyon kevesen jöttek el erre a fórumra. Egészen pontosan a hivatal 7 fős apparátusán kívül öten. Számomra meglepő volt ez a csekély érdeklődő, hiszen a korábbi években volt olyan eset, amikor közel nyolcvanan jöttek el.

Idén a 17.00-órakor keződő közmeghallgatás előtt 16.00-órai kezdettel képviselő-testületi ülést is tartottunk, amely igaz 15 perccel hosszabbra sikeredett a tervezettnél és "átnyúlt" a közmeghallgatás idejére, de nem gondolom, hogy emiatt csökkent az érdeklődése az állampolgároknak.

 

Kérem engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntsek minden kedves olvasót  Taszár község Önkormányzatának  2016 évi közmeghallgatásáról szóló tájékoztatásán.

A közmeghallgatással törvényi előírásoknak teszünk eleget azzal, hogy tájékoztatást adunk képviselő-testületünk 2016 évben végzett munkájáról,  az önkormányzat gazdálkodásáról, és minden olyan közérdekű, a közösséget érintő eseményről, amely Taszár községben, ebben az évben történt.

A 2016 év költségvetésének megtervezése az elmúlt évek gyakorlatához mérten, idén is nehéz és összetett feladat elé állította a polgármesteri hivatal apparátusát, mivel az önkormányzatok, ún. feladatalapú finanszírozása alapvetően új helyzetet teremtett Magyarország önkormányzatai számára, köztük Taszár községnek is. Emiatt összetettebb feladatot jelentett, valamint körültekintőbb tervezést is magában foglalt, a 2016-évi költségvetés elkészítése, elfogadása, és annak végrehajtása.

Idén 303.718  millió ft bevétellel, és ugyanennyi  kiadással, valamint 69 millió ft hiánnyal  terveztük meg a költségvetésünket. Sokan biztosan felkapják most a fejüket, erre a hatalmas hiányra, de költségvetési törvény, és az önkormányzati törvény alapján, sajnos ekkora összeg az, ami hiányzik ma községünk költségvetéséből. A hiány egy részét, a működéssel kapcsolatos költségek teszik ki, ami idén 25 millió ft volt, valamint a felhalmozási hiány, ami 44 millió ft. Ezek a számok, mind, az új, feladat alapú önkormányzati finanszírozás miatt alakultak ki.

Engedjenek meg egy érzékletes példát. Taszár községben, ebben az évben, a közvilágításra több mint 4,4 millió forintot kell költeni, ezzel szemben, csak 1,8 millió forintot kaptunk az államtól. Megemlíthetem még az intézményeink alulfinanszírozottságát, amelyekből a hiányunk nagy része adódik és azt, hogy a gépjárműadó, ami 10,4 millió ft volt, a  60%-át is vissza kell fizetnünk az államnak, ami 6 millió forint bevétel kiesést jelent a költségvetésünkből.

Ennek a hiánynak a mérséklésére, 10 millió ft kompenzálás érkezett, az önkormányzatunk számlájára az államtól, közismert nevén ÖNHIKI amely sajnos, még mindig, csak töredéke a valós, működési hiányunknak.

A 2016-os év önkormányzati feladatai sem tértek el jelentős mértékben, az előző évek gyakorlatától, hiszen a 23 kötelező és több önként vállalt feladat mellett, már nem az önkormányzat feladata az általános iskola működtetése.

 

 

Célunk, a település fejlődése, és a kötelező feladataink ellátása mellett, a még önkormányzati fenntartású intézményeink, az óvoda-bölcsőde, biztonságos működési feltételeinek biztosítása, és fejlesztés volt az, ami komoly kihívást jelentett idén is a testület számára.

2016 január 1-től, az, Esély Alapszolgáltatási Központot az igali szociális társulásba integráltuk, amely a korábbi 10 önkormányzat által társulásban működtetett intézményünk jogutódja. Önkormányzatunknak sajnos nem maradt más választási lehetősége a szociális feladatok ellátására, így ezt, csak ebben a társulási formában láthatjuk el.

2016-ban, eddig 18 testületi ülést tartottunk, és ha elmondom azt, hogy évente minimum 6 testületi ülést kellene tartani, akkor kaphatnak képet arról a tisztelt állampolgárok, hogy milyen képviselő-testületi, önkormányzati munka folyik Taszáron. Eddig 274 testületi-határozat született. 32 bizottsági ülést tartottunk, ahol 243  határozatot hoztak.

Önkormányzatunk anyagi forrásaihoz mérten támogatta a Bursa Hungarica felsőoktatási intézményekben tanulókat, és a beiskolázás anyagi terheit is igyekeztünk csökkenteni az iskolások szüleinek. Minden taszári állandó lakcímmel rendelkező gyermek születése után a szülők, 10.000 ft támogatást kaptak. A fogászati hónap alakalmából fogkefét is kaptak az intézményeinkben járó gyerekek. A szép korúaknak  idén  egy vacsorával, és műsorral tudunk kedveskedni.

Önkormányzatunk a segítségért hozzá forduló állampolgárokat, összefoglaló néven „Települési támogatások” formájában is segítette, melyben a szociális tűzifa támogatás új elemként épült be az önkormányzat segélyezési rendszerébe. Idén már csak önkormányzati segélyt lehet megállapítani a kérelmezők részére, és eddig 1,5 millió ft-ot tudott biztosítani képviselő-testületünk ügyrendi és szociális bizottságán keresztül erre a célra. Sajnálatos ez a magas szám, és tény is egyben, amely egyébként egyértelműen jelzi számunkra az itt élő emberek-családok nehéz anyagi helyzetét.

Az  idén télre 78 m3 szociális tűzifát kaptunk a Belügyminisztériumtól, és ilyen formában is tudunk támogatást nyújtani a rászorulóknak.

Fontos megemlítenem azt a tényt, hogy ma egy köbméter fa ma 14 ezer ft-tól is többe kerül, amihez az önkormányzat még saját forrásaiból is hozzájárult. Ezért tartom méltányolandónak a kérelmezők részéről, ezt a fajta támogatási elvet, hiszen sok értékkel bíró segítséghez juthatnak így a tisztelt állampolgárok.

Sok gondot fordítottunk arra, hogy az önkormányzat szolgáltatásait bővítsük, és a kötelező önkormányzati feladataink ellátása mellett mindent megtegyünk azért, hogy a településen élők egy komfortos, tiszta, rendezett környezetben élhessék mindennapjaikat.

 

Ehhez nagyban hozzájárult a Start közmunka program, melynek keretei között, 31 embernek tudtunk munkát biztosítani idén 6 különböző projektekben. Megemlítem, hogy a jövőben, csak ez a típusú közmunka áll majd az önkormányzatok rendelkezésére ahhoz, hogy az álláskeresőket foglalkoztatni tudjuk. Talán azt kevesen tudják, de mindenképpen szót kell ejteni arról is, hogy a „Start Közmunka Programban” dolgozók bérét, és egyéb dologi kiadásait 44,5 millió Ft-tal támogatta az állam idén. Ezen támogatásból valósulhatott meg új eszközök, szerszámok, hómaró beszerzése is.

Folyamatosan igyekeztünk végezni a közterületek karbantartását, fűnyírását, a belvízi csapadékvíz elvezető árkok tisztítását, amelyet a Start Közmunka Programban dolgozókkal tudtunk megoldani. Mindemellett a lecsökkent közmunkás létszám okozott fejtörést a számunkra, hiszen nem tudtunk hatékonyan elvégezni a közterületi, és kommunális feladatainkat. Emiatt érezhették a tisztelt állampolgárok azt, hogy nem halad megfelelő ütemben a közterülteken a fűnyírás! Ennek okán nem kevés kritikát kaptam én személy szerint is, ennek ellenére türelmet, és megértést kértem mindenkitől, több-kevesebb eredménnyel!

A tisztelt állampolgárok a fűnyírásban nyújtott önkormányzati segítséget az előbbiekben említett okok miatt, nem értékelték megfelelőnek, hiszen azt gondolták, hogy az önkormányzat fogja rendszeresen levágni a füvet mindenhol! Itt szeretném még egyszer kihangsúlyozni azt, hogy a lehetőségeinkhez mérten, havi egy alkalommal vállalta önkormányzatunk ezt a többlet feladatot, és ez nem kevés többlet kiadást jelent az önkormányzat számára, amit talán kevesen láttak, érzékeltek. A 2017 évi magánszemélyek kommunális adójának emelése is ennek a többletköltségnek a kompenzálásra miatt került elfogadásra részben.

Ki szeretném hangsúlyozni azt, hogy a közterületek karbantartása ezek után is a tisztelt állampolgárok kötelessége helyi rendeletünk alapján, az önkormányzat csak segít ennek a feladatnak az ellátásában!

Fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy 2015-ben új Mezőgazdasági programot indítottunk azért, hogy a megtermelt zöldségekkel a konyha kiadásait is mérsékelni tudjuk. A felesleges zöldségeket a lakosságnak értékesítettük, nagy sikerrel, és idén, ebből 577 ezer ft bevétele keletkezett községünknek!

Ezt a programot folytatni szeretnénk a következő években is. Ebbéli szándékunk megerősítése képpen sikeres pályázattal 3,9 millió ft-ból új hűtőkamrát alakítottunk ki a volt laktanya 24-épületében a megtermelt zöldségeink tárolására.

Az előző évek gyakorlatához híven meg kell említenem azt, hogy a folyamatosan csökkenő önkormányzati bevételeink mellett kellett fenntartanunk és működtetni minimum ugyan úgy, de lehetőleg magasabb színvonalon az intézményeket, illetve a fejlesztéseinket is végrehajtani. Ez a másik oka annak, ami miatt a kommunális adó emelése mellett döntöttünk.

A csökkenő bevételek és a növekedő kiadások az a két fogalom jelen helyzetben, ami olyan, mint a tűz és a víz, és talán nem túlzok ezzel a kijelentésemmel. Mindezt elmondani könnyűnek tűnhet, de a gyakorlatban kivitelezni már nem volt olyan egyszerű feladat.

Jelen helyzetben azonban minden elismerést megérdemel a képviselő-testület év közbeni fegyelmezett és szigorú gazdálkodása, mely nélkül ezeket az eredményeket nem lehetett volna elérni.

Az új önkormányzati finanszírozási rendszer tapasztalatait figyelembe véve  pedig, mind ezek a tények nagyon komoly kihívást jelentettek a számunkra, nagy odafigyelést és sokszor nehéz, néha  népszerűtlen döntéseket.

Az idei év költségvetését nagyban befolyásolták a korábbi döntéseink, de összefoglalva ezeket, minden tekintetben sikeresnek, és eredményesnek mondható képviselő-testület 2016 évben végzett munkája.

A 2016 év fejlesztését az a 44 millió Ft biztosította, amelyet az adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatok állami támogatására kapott Taszár község. Ebből az összegből valósítottunk meg, az önkormányzat épületének fűtés korszerűsítését 1,8 millió forintból. Így téve olcsóbbá a polgármesteri hivatal fűtését. A fennmaradó 42,2 millió Ft-ból a lakótelep nyugati oldalának teljes úthálózatát, a Toldi utca 480 méter hosszú újra aszfaltozását, és a lakótelep keleti oldalának útjain 42 db csatorna fedelét cserültük ki. A Millenniumi Emlékpark melletti csapadékvíz elvezető árok is teljes mértékben zárt rendszerűvé lett átalakítva, így biztonságosabbá téve az úton történő közlekedést.

Az utak felújítása 2017-ben is folytatódik, hiszen a következő 44 millió Ft-ból  felújításra kerül a Hunyadi út, a Toldi utca járdája, a lakótelepen a 29-es épülettől az iskoláig tartó járda, és a lakótelep nyugati oldalának útjai részlegesen.

Pályázatok is megjelentek az év elején, az óvodák felújítására, valamint gyermek étkeztetést szolgáló intézmény, konyha felújítására, energiahatékonysági lehetőségekkel, de ezeken a pályázatokon sajnos nem tudtunk indulni.  Itt meg kell jegyeznem, hogy idén január 1-től az önkormányzati pályázatok nagy részélnél kötelező együttműködést írtak elő a Somogy Megyei Önkormányzattal, amely azonban nagyon nehezen működik a gyakorlatban. Év elején egy ún. pályázati illeszkedési tervet kellett jóváhagyatni, amely több, mint 300 ezer forintjába került az önkormányzatnak, és gyakorlatilag nem kaptunk érte cserébe semmit!

Mind ezek mellet, a település egészét tekintve sok megoldásra váró feladat vár még ránk, amelyet a jelen anyagi  helyzetünkben még odafigyeléssel is nehéz lesz megoldani.

Ilyen feladat a régóta várt, és azóta már sikeresen elfogadott település ivóvíz-minőség javító programunk pályázata. Budapesten a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség végzi a pályázattal kapcsolatos eljárásokat, és reményeink szerint 2017-ben már szemmel látható jelei is lesznek ennek a fejlesztésnek községünkben. Ez lesz az a 230 millió ft értékű,  beruházásunk, ami megszünteti majd Orci községtől az ivóvíz függőségünket, hiszen már évek óta Orciból származó vizet isznak a lakótelepen élők.

Remélhetőleg ez a fejlesztés hosszú évekre megoldja majd községünk ivóvízzel kapcsolatos problémáit, és más víziközmű rendszer fejlesztési elképzeléseinket. A felújítás 100%-os támogatású lesz.

A volt laktanya területén jelenleg vállalkozásoknak is adunk helyet, melyek bérleti díjjal, és egyéb adókkal járulnak hozzá községünk költségvetéséhez. Jelenleg is tárgyalásokat folytatunk cégek képviselőivel, akik munkahely teremtő beruházásokkal is segíthetnének a laktanya további hasznosításában. Itt szeretném megemlíteni még, hogy a Somogy Megyei Múzeum részére ingyenesen raktározásra adott önkormányzatunk 3 épületet .

Előkészületeket tettünk a laktanya nyugati oldal egy részének ipari park kialakítására, amelyet országgyűlési képviselőnk, Witzmann Mihály képviselő úr személyes segítségével igyekezünk kihasználni, és 300 millió ft-os pályázattal szeretne majd önkormányzatunk fejlesztést végrehajtani jövőre.

Szintén előkészítési stádiumban van a termelői piac kialakítására benyújtandó pályázatunk, amelyhez 15% önrészt kell biztosítania majd önkormányzatnak, de erről majd a későbbiekben születik döntés a testület részéről. Ezt a fejlesztést a volt laktanya 2 számú épületének részleges felújítására terveztük, amely ilyen módon csatlakozna a mezőgazdasági Start Közmunka Programunkhoz.

Szeretnénk a volt laktanya területének és hasznosítását így tovább folytatni, ahol az épületek területeinek kimérése idén megtörtént azért, hogy így már rendezett viszonyokat teremtsünk a jövőre nézve, valamint más vállalkozásokat is ide csalogassunk.

Idén 85 méter hosszan új járdát építettünk a temetőben, amit jövőre is szeretnénk folytatni.

A lakótelepi úszó medencék szabályos elbontása vár még ránk, feladatként, és a lakótelep 5-ös épület rendezetlen és megoldatlan problémája, amelybe a gyerekek járnak be játszani. Több estben felhívtam már erre HM figyelmét, de még válaszra sem méltattak.

Megkezdődött a lakótelep 12-es épületének hasznosítása is, melyben jelenleg 3 vállalkozás végez szolgáltatásokat.

Lépéseket tettünk a volt falusi iskola hasznosításának megoldására, amelyben tovább szeretnénk lépni a lakások kialakítására, hiszen ez az ingatlan egy társasház.

Kis mértékben ugyan, de sikerült előre lépni a településen található szemét ügyében, és az újonnan kiosztott szelektív hulladékgyűjtő edényeket is használja a lakosság, hogy nagyobb tisztaság legyen.

Mindemellett van még mit tenni a szemetelés területén, hiszen buszmegállókban is nap, mint nap rendetlenséget tapasztalhatunk

Komoly gondot okoznak a rongálások, melyeknek a szabadtéri padok, utca névtáblák és villanyoszlop égők, és az új játszótereink eszközei is áldozatul esnek. Éjszakai játszótéri randalírozással is zavarják a fiatalok, mások nyugalmát.

Sajnálatos tényként kell megemlítenem, az elmúlt időszakban történt betöréseket is, amely miatt ismét előtérbe került a térfigyelő kamera rendszer kiépítésének szükségszerűsége. Nagy valószínűséggel képviselő-testületünk támogatni fogja ennek kiépítését,így is növelve a lakosság biztonság érzetét.

Községünk kulturális közéletében jelentős szerepet vállalt idén is az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér intézményünk, melyben változatlanul nagy sikerrel működik a számítógépes szoba a könyvtárral együtt, de a közösségi rendezvényeink megszervezéséből, és lebonyolítását is ezen intézményünk végzi.

Itt megemlíthetem a Költészet Napját, a Magyar Kultúra Napját, a Március 15.-i nemzeti ünnepet, a húsvéti tojásfestést, vagy a gyermeknapot, és a családi napot, vagy az október 23.-i rendezvényt, a szüreti felvonulást, a Mikulás ünnepséget, és az Adventi rendezvényeinket, hogy csak jelentősebbeket soroljam. Év közben több programban és kirándulás szervezésében is kivette részét ezen intézményünk, például a legutóbbi Budapesti opera látogatással. Év közben személy kényszerű személycsere is történt a IKSZT-nél, hiszen Bognárné Soltész Zsuzsa anyai örömök elé nézett. Meg kell még említenem a kulturális közfoglalkoztatási programot is, hiszen egy fővel segítik intézményünket pályázati módon.

Hasonlóan örömteli hírként tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a védőnőnk, Erjábecz Ágnes is immáron második alkalommal nézett anyai örömök elé, így idén év elejétől, így Éles Anita védőnő látja el helyettesítőként a feladatait.

Anyagilag támogattuk a helyi egyesületeket, köztük a Honvéd Sport Egyesületet, a Turul egyesületet, és a Vital Lovas Klubot.

A testvér települési kapcsolataink ápolása is folyamatos, melyben megemlítem az Okucani városban tett látogatásunkat. Idén is megrendezésre került az Alakulat Napja rendezvényünk melyet a Somogy Megyei Veterán Egyesülettel közösen tartottunk.  November 30-án a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeummal közösen emléktáblát avattunk az 1956-ban elhunyt Horváth Antal főhadnagy emléke előtt tisztelegve.

Fontos, és egyben népszerűtlen döntést kellett meghoznia képviselő-testületünknek a 2016 évi magánszemélyek kommunális adójának megállapításakor, hiszen 8000 Ft-ról 10 000 Ft-ra emeltük annak mértékét 2017 január 1-től. Itt fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy 2014 január 1-től a magánszemélyek kommunális adóját a képviselő-testület 10 ezer ft-ról  5000 ft-ra mérsékelte a szemét szállítási díj bevezetése miatt, hogy így is csökkentese a lakosság anyagi terheit. Mára azonban át kellett gondolnunk adópolitikánkat, mert az önkormányzat megnövekedett kiadásait kompenzálnunk kell.

Az emelést a közterületek karbantartására fordított önkormányzati kiadások, valamint egyéb kiadásaink ellensúlyozása érdekében is szavaztuk meg. Itt mindjárt szeretném a tisztelt lakossággal érzékeltetni azt, hogy a hatályos jogszabályban foglaltak alapján, a lakosság részére maximálisan megállapítható adó mértéke 28.000 Ft- mi még mindig „csak” 10 000 Ft kommunális adónál tartunk.

Idén is megrendezésre került az önkormányzati mikulás ünnepség, ahol egy mikulás csomaggal, és zenés műsorral kedveskedtünk a taszári gyerekeknek. 2016 évben, községünkben 19 gyermek született, 9-en hunytak el, és 6 házasságkötés történt.

Önkormányzatunk a szigorú és takarékos gazdálkodásának köszönheti a fenti eredményeket, amelyre szilárd anyagi helyzete ad fedezetet! Az év hátralévő időszakában kerül sor az adventi záró rendezvényünkre, valamint a karácsi koncertre a templomban, melyet a Kaposvári Zenekedvelők Egyesülete tart minden évben községünkben.

Meg kell még említenem az április 1-én elkezdődött gumi újra hasznosító üzemmel kapcsolatos eseményeket, amelyek nyárra megnyugtatóan zárultak, hiszen lakossági ellenállásunk miatt hál’Istennek nem épült meg ez a környezetszennyező beruházás községünk határában. Köszönöm mindenkinek, aki tevékeny munkájával idejét, energiáját nem sajnálva dolgozott azért, hogy felemelje szavát, és akár a tüntetéseken való személyes részvételével is nyomatékot adjon véleményének. Ellenállásunkat siker koronázta, köszönjük!

Szintén fontosnak tartom megemlíteni, hogy idén peres eljárást indítottunk a KAVÍZ KFT-vel szemben, hiszen a laktanyai és a szennyvíz közművek energia költségeit nem fizetik ki még a mai napig sem, törvényi kötelezettségük ellenére. Emiatt Taszár község önkormányzata fizeti jelenleg is szabálytalanul  ezt a költséget. Közel 10 millió ft az az összeg, ami a per tárgya.

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki. Véleményed, kérdésed van?! Légy Te az első, írj!

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom