Közmeghallgatás 2015

KÖZMEGHALLGATÁS 2015

Kérem engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntsek mindenkit  Taszár község Önkormányzatának  2015 évi közmeghallgatásról szóló tájékoztatómban. Az önkormányzat földszinti nagytermében közel 30-an voltak kíváncsiak a képviselő-testület 2015 évben végzett munkájára, amely szinte minden évben hasonló létszámú érdeklődést mutat.

A közmeghallgatással törvényi előírásoknak teszünk eleget azzal, hogy tájékoztatást adunk képviselő-testületünk 2015 évben végzett munkájáról,  az önkormányzat gazdálkodásáról, és minden olyan közérdekű, a közösséget érintő eseményről, amely Taszár községben, ebben az évben történt.

A 2015 év költségvetésének megtervezése az elmúlt évek gyakorlatához mérten, idén is nehéz és összetett feladat elé állította a polgármesteri hivatal apparátusát, mivel az önkormányzatok, ún. feladatalapú finanszírozása alapvetően új helyzetet teremtett Magyarország önkormányzatai számára, köztük Taszár községnek is. Emiatt összetettebb feladatot jelentett, valamint körültekintőbb tervezést is magában foglalt, a 2015-évi költségvetés elkészítése, elfogadása, és annak végrehajtása.

Idén 357.588  millió ft bevétellel, és ugyanennyi  kiadással, valamint 30 millió ft hiánnyal  terveztük meg a költségvetésünket. Sokan biztosan felkapják most a fejüket, erre a hatalmas hiányra, de költségvetési törvény, és az önkormányzati törvény alapján, sajnos ekkora összeg az, ami hiányzik ma községünk költségvetéséből. A hiány nagy részét, a működéssel kapcsolatos költségek teszik ki. Ezek a számok, mind, az új, feladat alapú önkormányzati finanszírozás miatt alakultak ki.

Engedjenek meg egy érzékletes példát. Taszár községben, ebben az évben, a közvilágításra több mint 3,6 millió forintot kell költeni, ezzel szemben, csak 1,8 millió forintot kaptunk az államtól. Megemlíthetem még az intézményeink alulfinanszírozottságát, amelyekből a hiányunk nagy része adódik és azt, hogy a gépjárműadó 60%-át is vissza kell fizetnünk az államnak, ami 6 millió forint bevétel kiesést jelent a költségvetésünkből.

Ennek a hiánynak a mérséklésére, 8,2 millió ft kompenzálás érkezett, az önkormányzatunk számlájára az államtól, közismert nevén ÖNHIKI amely sajnos, még mindig, csak töredéke a valós, működési hiányunknak.

2015  önkormányzati feladatai sem tértek el jelentős mértékben, az előző évek gyakorlatától, hiszen a 23 kötelező és több önként vállalt feladat mellett, már nem az önkormányzat feladata az általános iskola működtetése.

Célunk, a település fejlődése, és a kötelező feladataink ellátása mellett, a még önkormányzati fenntartású intézményeink, az óvoda-bölcsőde, valamint az Esély Alapszolgáltatási Központ és az önkormányzat biztonságos működési feltételeinek biztosítása, és fejlesztés volt az, ami komoly kihívást jelentett idén is a testület számára.

Itt azonban fontos tényként kell megemlítenem azt, hogy az óvoda-bölcsőde intézményünket már nem társulásos formában működtetjük, mert a kis létszámú bejáró gyermekek, és a társulás működtetése túl nagy adminisztrációs és gyakorlati akadályokba ütközött. Ezen intézményünk működtetését nyártól, már csak Taszár önkormányzat látja el. Természetesen az óvodában keletkező többletkiadások finanszírozását ugyanúgy vállalták a korábban társult önkormányzatok.

Az Esély Alapszolgáltatási Központ jövőbeni működtetését is átalakítottuk hasonló okok miatt, és 2016 január 1-től, az igali szociális alapszolgáltatási központhoz csatlakozott, a korábbi 10 önkormányzat által társulásban működtetett intézményünk. A taszáriak ebből nem fognak érzékelni semmit, hiszen az átszervezés nem jár hátránnyal az ellátottaknak. Fontos megjegyeznem azt is, hogy egyetlen munkavállalót sem érintett ez az átszervezés hátrányosan, mert nem járt együtt a dolgozók létszámának leépítésével.

Ebben az évben, eddig 22 testületi ülést tartottunk, és ha elmondom azt, hogy évente minimum 6 testületi ülést kellene tartani, akkor kaphatnak képet arról a tisztelt állampolgárok, hogy milyen képviselő-testületi, önkormányzati munka folyik Taszáron. Eddig 286 testületi-határozat született. 35 bizottsági ülést tartottunk, ahol 282  határozatot hoztak.

Önkormányzatunk anyagi forrásaihoz mérten támogatta a Bursa Hungarica felsőoktatási intézményekben tanulókat, és a beiskolázás anyagi terheit is igyekeztünk csökkenteni az iskolások szüleinek. Minden taszári állandó lakcímmel rendelkező gyermek születése után a szülők, 10.000 ft támogatást kaptak. A fogászati hónap alakalmából fogkefét is kaptak az intézményeinkben járó gyerekek. A szép korúaknak  idén  egy vacsorával, és műsorral tudunk kedveskedni.

Önkormányzatunk a segítségért hozzá forduló állampolgárokat, összefoglaló néven „Települési támogatások” formájában is segítette, melyben a szociális tűzifa támogatás új elemként épült be az önkormányzat segélyezési rendszerébe.

Az  idén télre 50 m3 szociális tűzifát kaptunk a Belügyminisztériumtól erre a célra, és ilyen formában is tudunk támogatást nyújtani a rászorulóknak.

Fontos megemlítenem azt a tényt, hogy ma egy köbméter fa ma 14 ezer ft-tól is többe kerül, amihez az önkormányzat még saját forrásaiból is hozzájárult.

Ezért tartom méltányolandónak a kérelmezők részéről, ezt a fajta támogatási elvet, hiszen sok értékkel bíró segítséghez juthatnak így a tisztelt állampolgárok.  Idén már csak önkormányzati segélyt lehet megállapítani a kérelmezők részére, és eddig 5,5 millió ft-ot tudott biztosítani képviselő-testületünk ügyrendi és szociális bizottságán keresztül erre a célra. Sajnálatos ez a magas szám, és tény is egyben, amely egyébként egyértelműen jelzi számunkra az itt élő emberek-családok nehéz anyagi helyzetét.

Sok gondot fordítottunk arra, hogy az önkormányzat szolgáltatásait bővítsük, és a kötelező önkormányzati feladataink ellátása mellett mindent megtegyünk azért, hogy a településen élők egy komfortos, tiszta, rendezett környezetben élhessék mindennapjaikat

Ehhez nagyban hozzájárult a Start közmunka program, melynek keretei között, 20 embernek tudtunk munkát biztosítani különböző projektekben. Megemlítem, hogy a jövőben, csak ez a típusú közmunka áll majd az önkormányzatok rendelkezésére ahhoz, hogy az álláskeresőket foglalkoztatni tudják. Talán azt kevesen tudják, de mindenképpen szót kell ejteni arról is, hogy a „Start Közmunka Programban” dolgozók bérét, és egyéb dologi kiadásait 22 millió Ft-tal támogatta az állam idén. Ezen támogatásból valósulhatott meg a Millenniumi Emlékpark melletti csapadékvíz elvezető árok becsövezésének folytatása 10 méter hosszan, valamint új eszközök beszerzése.

Folyamatosan végeztük a közterületek karbantartását, fűnyírását, a belvízi csapadékvíz elvezető árkok tisztítását, amelyet a Start Közmunka Programban dolgozókkal tudtunk megoldani. Mindemellett az év közbeni munkáink okoztak fejtörést a számunkra, hiszen sok olyan kiegészítő feladatot is kellett elvégeznünk, amelyek miatt kevésbé tudtunk hatékonyan a közterületi, és kommunális feladatainkat végezni. Emiatt érezhették a tisztelt állampolgárok azt, hogy nem halad megfelelő ütemben a közterülteken a fűnyírás! Ennek okán nem kevés kritikát kaptam én személy szerint is, ennek ellenére türelmet, és megértést kértem mindenkitől, több-kevesebb eredménnyel!

A tisztelt állampolgárok a fűnyírásban nyújtott önkormányzati segítséget az előbbiekben említett okok miatt, nem értékelték megfelelőnek, hiszen azt gondolták, hogy az önkormányzat fogja rendszeresen levágni a füvet mindenhol! Itt szeretném még egyszer kihangsúlyozni azt, hogy a lehetőségeinkhez mérten, havi egy alkalommal vállalta önkormányzatunk ezt a többlet feladatot, és nem kevés többlet kiadást, amit talán kevesen láttak, érzékeltek. Ki szeretném hangsúlyozni azt, a közterületek karbantartása ezek után is a tisztelt állampolgárok kötelessége helyi rendeletünk alapján, az önkormányzat csak segít ennek a feladatnak az ellátásában!

Fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy idén új Mezőgazdasági programot indítottunk azért, hogy a megtermelt zöldségekkel a konyha kiadásait is mérsékelni tudjuk. A felesleges zöldségeket a lakosságnak értékesítettük, nagy sikerrel. Ezt a programot folytatni szeretnénk 2016-ban is.

Az előző évek gyakorlatához híven meg kell említenem azt, hogy a folyamatosan csökkenő önkormányzati bevételeink mellett kellett fenntartanunk és működtetni minimum ugyan úgy, de lehetőleg magasabb színvonalon az intézményeket, illetve a fejlesztéseinket is végrehajtani.

E két fogalom jelen helyzetben olyan, mint a tűz és a víz, és talán nem túlzok ezzel a kijelentésemmel. Mindezt elmondani könnyűnek tűnhet, de a gyakorlatban kivitelezni már nem volt olyan egyszerű feladat. Jelen helyzetben azonban minden elismerést megérdemel a képviselő-testület év közbeni fegyelmezett és szigorú gazdálkodása, mely nélkül ezeket az eredményeket nem lehetett volna elérni.

Az új önkormányzati finanszírozási rendszer tapasztalatait figyelembe véve  pedig, mindezek nagyon komoly kihívást jelentettek a számunkra, nagy odafigyelést és sokszor nehéz, néha  népszerűtlen döntéseket.

Az idei év költségvetését nagyban befolyásolták a korábbi döntéseink, de összefoglalva ezeket, minden tekintetben sikeresnek, és eredményesnek mondható a képviselő-testület 2015-ben végzett munkája.

A 2013-ban megkezdődött Laktanya Környezeti kármentesítés pályázatunk idén májusban hivatalosan is befejeződött. Így egy komoly teher került le az önkormányzat válláról a volt laktanyát illetően, hiszen végre megvalósulhatott az a környezetvédelmi beavatkozás is, melyre 100 %-os állami támogatással pályáztunk, és több, mint 244 millió forintba került.

A 2015 év felújításainak sorát, az óvodában elvégzett fűtéskorszerűsítés elvégzésével kezdeném meg, melyet saját forrásból, 1,5 millió Ft költséggel végeztünk el, és így tettük hatékonyabbá intézményünk fűtéssel kapcsolatos elvárásait, és komfortosabbá a gyermekek elhelyezését, valamint a pedagógusok munkavégzésének körülményeit .

Örömmel folytatom a fejlesztések felsorolását, hiszen tavasszal kaptunk értesítést arról, hogy az orvosi rendelőre és a védőnői épületszárny felújítására, teljes körű akadálymentesítésére kiírt, és 2014-ben benyújtott, de akkor sikertelennek ítélt pályázatunkat mégis támogatják. Így sok előkészület után, elkezdődhetett annak teljes körű felújítása. A munkák miatt, az orvosi rendelőt a védőnővel együtt, a lakótelep 12 épületébe, a régi segélyhelyre költöztettük. Így valósulhatott meg, az a 40,5 millió Ft értékű beruházásunk 100%-os támogatással, amellyel komoly előrelépést tehettünk intézményünk hosszú távú fejlesztése, és a betegek ellátásának körülményei javítása érdekében.

Maradva a pályázatoknál, még egy további jó hírről számolhatok be, hiszen 2 millió Ft önrésszel sikerült lecserélnünk községünk autóját egy új kisbuszra, melyhez 8 millió Ft állami támogatást nyertünk. Erre is nagy szükség volt már.

A fejlesztések tekintetében még mindig folytatom a sort, hiszen ősszel megérkezett önkormányzatunk számlájára az a 44 millió Ft, amelyet a korábban hitel nélkül gazdálkodó önkormányzatok kompenzálására, megsegítésére adott a kormány. Idén az önkormányzat épületének fűtés korszerűsítését kezdtük el, melyre 1,8 millió forintot költünk. Így téve olcsóbbá a polgármesteri hivatal fűtését. A fennmaradó 42 millió Ft-ból a lakótelep teljes úthálózatát, és járdák egy részét szeretnénk felújítani 2016-ban. 2017-ben a következő 44 millió Ft-ból szintén fejleszthetjük majd községünk útjait, járdáit.

Pályázatok is megjelentek az év elején, az óvodák felújítására, valamint gyermek étkeztetést szolgáló intézmény, konyha felújítására, de sajnos ezeken a pályázatokon nem nyertünk.

65 méter hosszan új járdát építettünk a temetőben, és a Somogy Megyei Temetkezési Kft segítségével Mária-kegyhely került kialakításra, melyet az első pillanattól kezdve tisztelet, és megbecsülés övez a lakosság részéről. A temetőben jövőre is szeretnénk folytatni további új járda építését.

Mindezek mellet, a település egészét tekintve sok megoldásra váró feladat vár még ránk, amelyet a jelen anyagi  helyzetünkben még odafigyeléssel is nehéz lesz megoldani.

Ilyen feladat a régóta várt, település ivóvíz-minőség javító programunk, amely pályázatunkkal be is fejezném az örömteli hírek megosztását önökkel. Ez lesz az a 230 millió ft értékű, és 2016-ban kezdődő beruházásunk, ami megszünteti majd Orci községtől az ivóvíz függőségünket, hiszen már évek óta Orciból származó vizet isznak a lakótelepen élők. Remélhetőleg ez a fejlesztés hosszú évekre megoldja majd községünk ivóvízzel kapcsolatos problémáit, és más vízi közmű rendszer fejlesztési elképzeléseinket. A felújítás 100%-os támogatású lesz.

A volt laktanya területén jelenleg vállalkozásoknak is adunk helyet, melyek bérleti díjjal, és egyéb adókkal járulnak hozzá községünk költségvetéséhez. Megemlítem még a Somogy Megyei Múzeum részére ingyenesen raktározásra adott 3 épületet is. Szeretnénk a volt laktanya területének rendezését, és hasznosítását folytatni, ahol az épületek területeinek kimérése is meg fog kezdődni azért, hogy rendezett viszonyokat teremtsünk a jövőre nézve, valamint más vállalkozásokat is ide csalogassunk.

A lakótelepi úszó medencék szabályos elbontása vár még ránk, amely helyén egy nyilvános piacot is létre lehetne hozni, mert a lakótelepi bolt előtti árusítás sem megoldás hosszú távon. A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, buszmegálló öblök felújítása és a lakótelepi 12 épület a régi segélyhely, illetve a volt falusi iskola hasznosításának megoldása, hogy a legjelentősebbeket említsem, a volt laktanya területének hasznosítása mellett. Szeretnénk elbontani a laktanya kerítését, hogy egységes település kép alakuljon ki, és beintegrálhassuk ezt a területet is a községünkbe.

Jelen anyagi helyzetünkben, még elő tudjuk teremteni a pályázatokhoz szükséges önerőt, de még nem tudni pontosan, hogy mit hoz majd a jövő. Mondom ezt azért is, mert a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalták a területfejlesztést, így majd ők döntik el azt, hogy melyik önkormányzat mit fejleszthet.

Kis mértékben ugyan, de sikerült előrelépni a településen található szemét ügyében, és szelektív hulladékgyűjtő edényeket is használja a lakosság, a falu három pontján. 2015 januárjától a szelektív gyűjtő szigeteknél a műanyag gyűjtő konténereket hetente üríti a szolgáltató, az önkormányzat kérésére, hogy ott is rend, tisztaság legyen.  Mindemellett van még mit tenni a szemetelés területén, hiszen buszmegállókban is nap, mint nap rendetlenséget tapasztalhatunk

Reményeink szerint, még idén kiosztásra kerül a lakosság részére ingyen, egy új szelektív gyűjtő edényzet is, mellyel a megváltozott környezetvédelmi előírásoknak is meg kell felelnünk. Ez az új, hulladék gyűjtési módszer szerves része annak a megváltozott hulladékgyűjtési és környezetvédelmi elvárásnak, ami szerves része a 61-es út mellett megépült új hulladékkezelési központ működtetési céljainak.

Komoly gondot okoznak a rongálások, melyeknek a szabadtéri padok, utca névtáblák és villanyoszlop égők, és az új játszótereink eszközei is áldozatul esnek. Éjszakai játszótéri randalírozással is zavarják a fiatalok, mások nyugalmát.

Sajnálatos tényként kell megemlítenem, az elmúlt időszakban történt emelkedő számú betöréseket is, amely miatt ismét előtérbe került a térfigyelő kamera rendszer kiépítésének szükségszerűsége. Nagy valószínűséggel képviselő-testületünk támogatni fogja ennek kiépítését,így is növelve a lakosság biztonság érzetét.

Községünk kulturális közéletében jelentős szerepet vállal az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér intézményünk, melyben változatlanul nagy sikerrel működik a számítógépes szoba a könyvtárral együtt, de a közösségi rendezvényeink megszervezéséből, és lebonyolítását is ezen intézményünk végzi.

Itt megemlíthetem a Költészet Napját, a Magyar Kultúra Napját, a Március 15.-i nemzeti ünnepet, a húsvéti tojásfestést, vagy a gyermeknapot, és az új elgondolásunk alapján idén június elején először megrendezett családi napot, vagy az október 23.-i rendezvényt, a Mikulás ünnepséget, és az Adventi rendezvényeinket, hogy csak jelentősebbeket soroljam.

Anyagilag támogattuk a helyi egyesületeket, köztük a Honvéd Sport Egyesületet, a Turul egyesületet, és a Vital Lovas Klubot.

A testvér települési kapcsolataink ápolása is folyamatos, melyben megemlítem az Okucani-Taszár emlék kerékpározást, melyet a Honvéd Sport Egyesülettel együtt bonyolítottunk le, valamint az Alakulat Napja rendezvényünket, melyet a Veterán Egyesülettel közösen tartottunk, és idén a 65. évforduló ünnepeltük, melyen emléktáblát avattunk.

Fontos, és egyben népszerűtlen döntést kellett meghoznia képviselő-testületünknek a 2016 évi magánszemélyek kommunális adójának megállapításakor, hiszen 5000 Ft-ról 8000 Ft-ra emeltük annak mértékét 2016 január 1-től. Itt fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy 2014 január 1-től a magánszemélyek kommunális adóját a képviselő-testület 10 ezer ft-ról  5000 ft-ra mérsékelte a szemét szállítási díj bevezetése miatt, hogy így is csökkentese a lakosság anyagi terheit. Mára azonban át kellett gondolnunk adópolitikánkat, mert az önkormányzat megnövekedett kiadásait kompenzálnunk kell.

Az emelést a közterületek karbantartására fordított önkormányzati kiadások, valamint egyéb kiadásaink ellensúlyozása érdekében is szavaztuk meg. Itt mindjárt szeretném a tisztelt lakossággal érzékeltetni azt, hogy a hatályos jogszabályban foglaltak alapján, a lakosság részére maximálisan megállapítható adó mértéke 17.200 Ft- mi még mindig „csak” 8000 Ft kommunális adónál tartunk.

Idén is megrendezésre került az önkormányzati mikulás ünnepség, ahol egy mikulás csomaggal, és zenés műsorral kedveskedtünk a taszári gyerekeknek. 2015 évben, községünkben 20 gyermek született, 13-an hunytak el, és 6 házasságkötés történt. A júniusi családi napon Erdei Gáborné, és Farkasné Lomniczi Zsuzsannának adta a képviselő-testület a „Taszárért” kitüntető címet, munkájuk elismeréseképpen.

Önkormányzatunk a szigorú és takarékos gazdálkodásának köszönheti a fenti eredményeket, amelyre szilárd anyagi helyzete ad fedezetet! Az év közbeni gazdálkodásunknak köszönhetően most, év végén használhatjuk fel azokat a megtakarításokat, amelyeket intézményeinkben év végére jelentkeztek. Az óvodában féltető javítás, a bejárati ajtónál új szélfogó építése, új eszköz beszerzéseket. A polgármesteri hivatalban a házasságkötő terem klimatizálását, új  székek, nyomtatók, és számítógépes programok vásárlását végezzük el . Az év hátralévő időszakában kerül sor az adventi záró rendezvényünkre, valamint a karácsi koncertre a templomban, melyet a Kaposvári Zenekedvelők Egyesülete tart minden évben községünkben.

A tájékoztatóm után Utasi Tamás állampolgár tett fel kérdéseket a lakótelep patkány irtásával kapcsolatban, a magánszemélyek kommunális adójának emelésének okait firtatva, és a laktanyában történt hulladék elszállításáról. A válaszaimat községünk internetes honlapján olvashatják majd a Tisztelt érdeklődők. Elhangzott az a jelző is, hogy a taszári képviselő-testület „rongy”, de ezt nem kívánom kommentálni! Véleményem szerint „nem az a fontos, hogy mit mondanak, hanem az, hogy KI mondja”…

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások (1 db)

Szabó Edit

2015. 12. 13. 20:16

Köszönöm szépen a 8000 ft-os adot,kár hogy nincs félmilió ft-os Havi fitetésem!!!!!!!!Tisztelettel.

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom