2014 évi Önkormányzati választási kampány

Tisztelt Olvasók!

 

Elérkezett a 2014 október 12-re kitűzött települési önkormányzatok polgármesteri és önkormányzati képviselői választások kampánya!

Kérem olvassa el a polgármesteri programomat, és támogasson szavazatával 2014 október 12-én!

 

Kedves Taszáriak, Tisztelt Választópolgárok!

 

Pataki Sándor, községünk jelenlegi polgármestereként köszöntöm Önöket. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy három alkalommal választottak meg az Önök bizalmából, Taszár község polgármesterének, amit most is szeretnék Tisztelettel megköszönni mindenkinek! Sok szeretetet és támogatást kaptam Önöktől, amit további szolgálattal tudok meghálálni minden tenni akaró, jó szándékú Taszári állampolgárnak.

 

A  2014. október 12-re kitűzött önkormányzati választásokon független, főállású polgármester-jelöltként  indulok.

 

Polgármesterként 2003. április 27-e óta végzem munkámat Taszár község érdekében, amely időszak alatt sok tapasztalatot szereztem. Polgármesterként számtalan komoly kihívással, nehézséggel és megoldandó feladattal kellett szembenéznem. Rengeteg problémára találtunk már megoldást, azonban azt is látnunk kell, hogy sok gond vár még megoldásra. Itt elsősorban a képviselő-testületi munkára utalnék most.

 

Bízom abban, hogy a lehetőségekhez és az önkormányzat anyagi forrásaihoz képest Taszár érdekében a legoptimálisabb döntéseket tudtam érvényesíteni, annak ellenére, hogy sokszor a település fejlődését előre vivő javaslatok nem kaptak kellő támogatást a testületben.

 

Továbbra is azt a polgármesteri programot szeretném folytatni, amit a korábbi ciklusokban is elkezdtem, amelynek fontos elemei:

 • párbeszéd - kommunikáció
 • nyilvánosság
 • összefogás
 • a jövőben is „az ajtóm, polgármesteri hivatal ajtaja mindenki előtt nyitva áll”

 

Kérem, olvassa el ezen tájékoztatásomat, amelyben az elmúlt ciklusban elért eredményeket és a jövőre vonatkozó terveket, elképzeléseket szeretném megosztani Önnel - Önökkel.

Az elmúlt négy év eredményei röviden, hogy csak a legfontosabbakat soroljam fel:

 • Taszár község hitelfelvétele nélkül gazdálkodott az elmúlt négy évben, és szilárd pénzügyi alapokkal rendelkezik, a szigorú és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően
 • 59 millió forintos pályázati támogatással 2010.év végén két csoportos 24 férőhelyes bölcsődét adtunk át, ezáltal két új munkahelyet is létesítettünk.
 • Az általános iskola tantermeinek felújítása, világítás korszerűsítése 2 millió Ft értékben.
 • 1,2 millió Ft beruházással étkezdét alakítottunk ki az iskolában. Ez már régi álmunk volt, hogy a gyermekeknek megkönnyítjük az étkeztetésüket, ezáltal az óvodások is nyugodt környezetben étkezhetnek.
 • A lakótelepi szennyvízvezeték, és szennyvíz szivattyú felújítása 24,5 millió Ft saját forrásból megvalósult.
 • A templom felújításának támogatása 1 millió Ft összegben.
 • A laktanya környezeti kármentesítésére 323 millió forintos állami támogatást nyert az önkormányzat.
 • Új kistraktor beszerzése 5,6 millió Ft saját forrásból.
 • A Start közmunka program keretében a közutak, mezőgazdasági utak, csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, valamint az illegális szemétlerakók felszámolása.
 • A Református Egyház és az önkormányzat közös megállapodása alapján 2011-es évben 50 taszári gyermek nyaralását biztosította az egyház Balatonfenyvesi táborában.
 • Illegális szemétlerakó felszámolása a „B” objektumhoz vezető út mellett, pályázati forrásból.
 • A lakótelepen élő, közel 1000 ember részére 2008-óta az ivóvíz Orci községből érkezik. Ezen függőségünk megoldására, és a község ivóvíz minőségének javítása érdekében 232 millió Ft-os pályázatot nyújtottunk be, amely elbírása, folyamatban van.
 • . Átadásra került az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) intézményünk, melyre 42 millió forintot nyertünk, és ezáltal egy új munkahelyet teremtettünk, és számtalan új programokat biztosítottunk az itt élők részére.
 • Anyagilag támogattuk a Bursa Hungarica pályázattal a felső oktatási intézményekben tanulókat, valamint, beiskolázási segéllyel tanulóinkat, a helyben működő civil szervezeteket, a méhnyak rák elleni védőoltást.
 • A „Start közmunkaprogram keretében” a négy év alatt 183 személyt sikerült foglalkoztatni és jelenleg is 11 főt alkalmaz az önkormányzat, több mint 15 millió forintot kaptunk eszközökre és beruházásokra.
 • Sikeresen pályáztunk a „Kulturális Közfoglalkoztatási Programban” is, melynek keretein belül alkalmazni tudtunk munkavállalókat.
 • Együttműködtünk a középfokú oktatási intézményekkel, melyben diákmunkást is foglalkoztattunk.
 • Bevezetésre került a „Szociális Tűzifa” program, melyben önkormányzatunk összesen 164 m3 tűzifával támogatta a rászorulókat.
 • Minden évben 150 rászoruló kapott tartós élelmiszer csomagot, az Esély Alapszolgáltató Központ munkatársainak segítségével.
 • A laktanya hasznosításával az önkormányzatunknak sikerült többletbevételhez is jutnia,  pl. vállalkozások részére bérbe adott épületek útján.
 • A fejlesztéseken kívül, közel 45 millió forintos működési pályázati támogatást kapott az önkormányzat, amellyel intézményeink biztonságos működtetésének feltételeit tudtuk biztosítani.
 • A törvényben kötelezően adható juttatásokon felül, több juttatást is biztosíthatunk iskolai, óvodai közalkalmazottainknak.
 • Komoly szerepem volt a falunapok, gyermeknapok megszervezésében, és   lebonyolításában, és egyéb rendezvények megszervezésében is.
 • A Taszár községben a legtöbb iparűzési adót befizető cégek képviselőinek minden évben megköszönöm a munkáját, támogatását a polgármesteri tisztségem kezdete óta.
 • Minden lehetőséget megkerestem, hogy vállalkozások alakítsanak ki telephelyet községünkben, így többletbevételhez jusson önkormányzatunk. Ebben a tekintetben is sikert értem el.

Folyamatban lévő pályázataink:

 

 • Az orvosi rendelő teljes körű külső-belső felújítása 40 millió Ft.
 • Az ivóvíz minőségjavító program 232 millió Ft.

 

Képviselő-testületi munka:

A képviselő-testületben az elmúlt négy évben sem volt mindig egyetértés, ami nagyon sokszor akadályozta a munka hatékonyságát. Nem baj az, ha másnak eltérő a véleménye, javaslata, az a fontos, hogy az mindig Taszár érdekét szolgálja.   Egyik képviselőnek sem szabad elfelejtenie azt, hogy együtt kellene működnie a polgármesterrel, a taszáriak érdekeit szem előtt tartva.   Én az elmúlt időszakban és a jövőben is ezt az elvet képviselem.

A jövőre vonatkozó hosszú távú programom:

 • Taszár község érdekében továbbra is minden pályázatot ki kell használni, új munkahelyeket kell teremteni, kihasználva a közmunkaprogramban rejlő lehetőségeket.
 • Ivóvíz - minőség javítása, új ivóvíz kút fúrásával jelenlegi függőségünk megszüntetése Orcitól, ezen pályázat elbírálása folyamatban van.
 • A település úthálózatának, járdáinak teljes felújítása, melyhez segítséget nyújt, az adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatoknak megítélt állami segítségnyújtás, összesen 88 millió Ft összegben. Ebből 2015-ben 44 millió Ft-ért a lakótelep teljes felújításáról, és a lakótelepi járdák részbeni felújítása történik meg, amelyről már született testületi döntés. A 2017-es év felújításait illetően, a későbbiekben dönt az új testület.
 • Intézményeink felújítása, energetikai korszerűsítése, eszközfejlesztése.
  • Színvonalas közösségi rendezvények rendezése a  civil szervezetekkel, és a helyi intézményekkel való szorosabb együttműködéssel.
  • A jól bevált hagyományos rendezvények folytatása: koncertek a templomban, fogászati hónap, „szép korúak” hónapja, májusi gyereknap, falunap, díszpolgári cím és Taszári kitüntető cím adományozása, testvér-települési kapcsolatok elmélyítése, vállalkozók köszöntése.
  • Tovább kívánom folytatni a község közterületeinek rendszeres fűnyírását, és szeretném elérni, hogy virágosabb, ápoltabb legyen községünk.
  • Az önkormányzat autójának cseréje.
  • Kerékpárút építésének elősegítése Kaposvárig.
  • Taszár község érdekeit előre vivő képviselői javaslatok támogatása.
 • Óvoda udvarának bővítése.
 • A község vízrendezési tervének elkészítése, csapadékvíz-rendszer teljes körű felújítása.
 • A lakótelepi úszómedence elbontása, mert ez sajnos további fejlesztésre, és használatra alkalmatlan.
 • Pályázati forrásból új úszómedencék kialakítása új helyszínen, mely szervesen beilleszthető az általános iskolákban életbe léptetett úszásoktatással is.
 • A nyári szociális gyermekétkeztetés bevezetése az arra rászorulók részére.
 • Sport - és szabadidős létesítmények felújítása, és további hasznosítása.
 • A Start Közmunka keretében, zöldségek termesztésének elkezdése, mellyel az óvoda konyháján a gyerekek a helyiek által megtermelt zöldségeket fogyaszthatják, amellyel a konyha fenntartási költségeit is csökkenteni tudjuk. A felesleget a helyi lakosok között tudnánk értékesíteni.
 • A templom és környezetének szépítése, felújítása a Katolikus Egyházközséggel együtt.
 • A rendőrőrs beköltöztetése a laktanya kapujánál található épületbe, ezzel kapcsolatosan már tárgyalások folynak.
 • A lakótelepi sportpálya, a lakótelep 12-es épület, valamint a laktanyai sportcsarnok hasznosítása, mely tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak.
 • Az Esély Alapszolgáltatási Központban ellátott szolgáltatások további magas szintű ellátásnak biztosítása a 2015. évtől létrejövő új társulásban is.

 

A 2014-2020-as Somogy Megyei Területfejlesztési koncepcióban szereplő hosszú távú projektek megvalósítása:

 • Laktanya víz-szennyvíz rendszer rekonstrukciója.
 • Taszár lakótelep szennyvíz rendszer teljes körű rekonstrukciója.
 • Taszár 61. főút melletti régi szennyvíz telep rehabilitációja.
 • Taszár, Toldi utca 29 hektáros területének rendbetétele, összközműves telkek kialakítása a rendezési terv szerint.
 • Taszár Orci településeket összekötő ivóvíz vezeték tulajdoni jogainak, és szolgalmi jogainak rendezése.
 • Taszár község területén a csapadékvíz elvezető árkok teljes körű rekonstrukciója, mederlappal burkolása. A csapadékvíz elfolyásának magoldása a Kapos-folyóba. Belvíz védelem.
 • Taszár község területén többféle sportnak megfelelő sportcentrum kialakítása.

A laktanya fejlesztése továbbra is a legnagyobb kitörési pontja lehet Taszárnak, a repülőtér hasznosításán túl, ehhez szükséges a megfelelő befektetőket megtalálni.

 • Fontosnak tartom megemlíteni, hogy már évek óta részt veszek a repülőtér hasznosításának folyamatában -  bár nem tulajdona ez a terület az önkormányzatunknak – én mindent megteszek a jövőbeni hasznosítás érdekében. Ezért már több alakalommal is tárgyaltam befektetőkkel, és bíztató jelek mutatkoznak arra, hogy a repülőtér hasznosítása pozitív irányba mozduljon el.
 • Az itt található épületek hasznosítása, társasházak kialakítása, szabadidős tevékenységek, vállalkozások számára megfelelő környezet teremtése.
 • Környezeti kármentesítési pályázat folytatása a laktanyában.
 • Cél Taszár fejlődése, a rendelkezésre álló erőforrások megfelelő időben, a megfelelő módon történő felhasználása.

 

2010. év óta a munkámat folyamatosan nyomon követhették a www.patakisandor.com blogomban. Itt az állampolgárok a községet érintő közérdekű információkról tájékozhattak, mivel korábban arról döntött a  testület, hogy helyi tv-ben nem vetítik le a testületi üléseket.

A blogomban néha kendőzetlenül megfogalmaztam a véleményemet a testületi döntésekről, egyes képviselők hozzáállásáról, amelyekkel nem mindig értettem egyet, és amelyek az értékítéletemmel nem volt összeegyeztethető.

 

A munkám során próbáltam segíteni mindenkin, aki hozzám fordult bizalommal,  igyekeztem megtalálni a közvetlen kapcsolatot az állampolgárokkal.

 

Amennyiben nem tudtam személyesen eljutni Önhöz, vagy kevésbé értett egyet az Önt érintő döntésekkel, úgy bízom benne, hogy az újonnan megválasztott képviselőkkel együtt, a múlt hibáiból sikerül mindenkinek tanulni.

 

Ezúton is megköszönöm a bizalmukat,  az eddigi támogatásukat,  véleményüket, javaslataikat, amellyel az elmúlt időszakban Taszár község és az Önök érdekében végezhettem a munkámat.

 

Kérem, amennyiben elfogadja választási programomat, elismeri az elmúlt időszakban végzett munkámat, elért eredményeket, úgy támogasson a szavazatával is október 12-én, egy megújuló képviselő-testülettel együtt, mert

„összefogás és egyetértés kell Taszár további fejlődéséhez”:

 

 

Pataki Sándor

Taszár, Mátyás  Király u. 26

Tel:06.30-216-9332

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki. Véleményed, kérdésed van?! Légy Te az első, írj!

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom